Aktuálne počasie

Revíry kaprové

Každý rybár je povinný sa riadiť Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Vengliska - vodná plocha bočnej vodnej nádrže (5 ha) pri meste Stará Ľubovňa, číslo revíru 4 -3890 -1 -1.

Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.

Podložka pod ulovené ryby na VN Vengliská je povinná.

V jednom dni lovu, si oprávnená osoba na rybolov môže privlastniť 1 ks kapra rybničného !!!!

Vodná plocha nádrže je 5 ha. Nádrž sa nachádza medzi obcou Hniezdne a mestom Stará Ľubovňa. Vznikla vyťažením štrku pri výstavbe textilného závodu a je napájaná vodou z potoka Veľký Lipník.

V rybníku sa vyskytujú nasledujúce druhy rýb : kapor, amur, pleskáč, karas, plotica, lieň, šťuka, ostriež a zubáč.

Lovná miera kapra je od 45 cm do 65 cm.

Ponechaním kapra sa lov nekončí!

Jesetera odporúčame po ulovení vrátiť späť do vody!