Aktuálne počasie

Revíry lipňové

Každý rybár je povinný sa riadiť Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Hraničný úsek rieky Poprad č. 1 a číslo revíru 4 -1940 -6 -1.

Úsek tvorí čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.

Rieka v tomto úseku je štátnou hranicou SR s Poľskom.

Na tomto úseku je povolený lov prívlačou od 16. apríla do 31. augusta s použitím blyskáčov do veľkosti č.3 a voblerov s dĺžkou tela do 8 cm z dôvodu výskytu hlavátky.

Poprad č. 3 a číslo revíru 4 -1960 -6 -1.

Úsek tvorí čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta v pri obci Údol po teleso hrádze MVE v meste Stará Ľubovňa. Na úseku platí úprava lovných mier. Pstruh potočný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm,  Jalec hlavatý 30 cm, Mrena severná 50 cm, Hlavátka 80 cm. Lov hlavátky povolený od 1. 11. pre držiteľov povolení na lov hlavátky. 


                                                     Poprad pri ústí Jakubianky.

Poprad č. 3b a číslo revíru 4 - 1961 - 6 - 4 s režimom "Chyť a pusť"

Úsek tvorí čiastkové povodie rieky Poprad od telesa hrádze MVE v meste Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník / Litmanovčanka /.

Lov hlavátky povolený od 1. 11. pre držiteľov povolení na lov hlavátky tiež  realizovaný v režime "Chyť a pusť".

 Ponechávať si ulovené ryby na tomto úseku je trestné!!!

Poprad č. 3c a číslo revíru 4 - 1962 - 6 -1.

Úsek tvorí čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník / Litmanovčanka /  po cestný most pri obci Holumnica.  Na úseku platí úprava lovných mier. Pstruh potočný 30cm, Pstruh dúhový 30 cm,  Sivoň potočný 30cm, Jalec hlavatý 30 cm, Mrena severná 50cm,  Hlavátka 80 cm. Lov hlavátky povolený od 1. 11. pre držiteľov povolení na lov hlavátky.