Aktuálne počasie

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

      Výbor MO SRZ v Starej Ľubovni, Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 8.apríla 2018 o 8,00 hod. v jedálni „Palma,“ Levočská 40, Stará Ľubovňa,  s týmto navrhovaným programom :

  

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, ,mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice z ČS.
 3. Správa o činnosti organizácie a výboru za rok 2017                                                                                                                                       
 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu pre rok 2018
 5. Správa kontrolnej komisie za rok 2017
 6. Plán hlavných úloh na rok 2018
 7. Oceňovanie členov za aktívnu prácu
 8. Rôzne – Volebný poriadok, 2% z dane, Návrh Stanov SRZ
 9. Predstavenie kandidátov do volieb.
 10. Diskusia
 11. Voľby členov výboru, kontrolnej komisie a dvoch delegátov a náhradníka na Snem SRZ
 12. Prestávka – prvé zasadnutie výboru a KK
 13. Uznesenie z členskej schôdze
 14. Záver

Vitajte na stránke Slovenského rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni

Slovenský rybársky zväz v Starej Ľubovni je miestna organizácia. Na našej webovej stránke nájdete informácie o miestnom organizačnom poriadku, môžete si 201prečítať históriu našej organizácie alebo si môžete pozrieť rôzne fotografie z našich podujatí. Vo fotogalérii nájdete aj sekciu "naše úlovky". Pozrite si akými úlovkami sa môžu pochváliť naši rybári.
Organizácia pripravuje každoročne súťaž v love rýb nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.
Pravidelne organizujeme aj brigády a o zverené toky sa s úctou staráme.

Každý rybár je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.139 / 2002  Z.z. a vykonávacou vyhláškou zo 17. marca 2006.

         Prihlášky pre nových členov si môžete stiahnuť priamo z našej stránky.

Veľa zaujímavosti sa dozviete aj na stránke: www.sportovyrybar.sk